top of page

Legislație aplicabilă în România privind protecția datelor 

 

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Nature Education Community Center SRL

 

Nature Education Community Center SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Kovari, nr. 41, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4445/2018, CUI 39940231, având cont deschis la Banca Transilvania, IBAN RO10BTRLRONCRT0468644501, e-mail: csilla.kosar@gmail.com, în continuare Nature Education Community Center.

Prezentul document stabilește condițiile în care Nature Education Community Center, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele personale ale Clienților și a altor persoane care utilizează în vreun fel Platforma, inclusiv vizitatorii site-ului https://www.neccesek.com/.

 

Prezenta Politică de confidențialitate vine în completarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a Platformei Nature Education Community Center.

 

 1. Scopul prezentei politici

 

Prin prezenta Politică de confidențialitate Nature Education Community Center, urmărește să vă aducă la cunoștință informațiile esențiale în legătură cu operațiunile de colectare, prelucrare și stocare a datelor cu caracter personal.

 

Prezenta Politica va prezenta modul în care vor fi procesate datele dumneavoastră, scopurile, temeiurile și procedurile de securitate implementate, toate în temeiul legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 

 1. Definiții

 

 1. Date cu caracter personal - orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 2. Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

 4. Operator de date cu caracter personal - persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

 5. Persoana împuternicită - persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 6. Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal - autoritatea publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, fiind garantul respectării drepturilor fundamentale la viață privată și la protecția datelor personale

 

 1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Nature Education Community Center este determinată să respecte principiile prevăzute de legislația în materia protecției datelor cu caracter personal, motiv pentru care datele cu caracter personal sunt:

 

 1. Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

 2. Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

 3. Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

 4. Exacte si, în cazul în care este necesar, actualizate;

 5. Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

 6. Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal.

 

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal – prevedere generală

 

Nature Education Community Center prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

 • Oferirea de servicii precum: ghidarea / instruirea și organizarea grupurilor de participanți; organizarea unor activități creative și recreative și activități conexe; rezervarea unităților de cazare pentru activitățile organizate; organizarea deplasărilor; închiriere de echipamente; organizarea de training-uri și workshop-uri; orice alte activități conexe organizate de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER;

 • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;

 • Respectarea obligațiilor noastre legale;

 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER;

 • Numele, prenumele și adresa de e-mail ale Clientului, respectiv pozele și filmulețele realizate la evenimentele noastre pot fi prelucrate în scopuri de marketing, prin transmiterea de către Nature Education Community Center a unor mesaje electronice privind comunicări comerciale, informații promoționale, articole de interes și alte asemenea. Prelucrarea acestor Date în scopul declarat poate fi realizată doar în baza consimțământului prealabil al Clientului.

 

 1. Temeiul legal

 

Legislația privind protecția datelor permite colectarea, procesarea și stocarea datelor, atât timp cât există un temei legal pentru a face acest lucru. Nature Education Community Center prelucrează datele cu caracter personal în următoarele situații:

 

 1. Încheierea unui contract: datele cu caracter personal sunt necesare pentru ca Nature Education Community Center să realizeze demersurile necesare, la solicitarea dvs. pentru a încheia un contract între Nature Education Community Center și dvs.

 2. Îndeplinirea obligațiilor contractuale: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile ce reies dintr-un contract încheiat cu angajații, colaboratorii, Partenerii, Clienți etc.

 3. Prestarea serviciilor de ghidarea / instruirea și organizarea grupurilor de participanți; organizarea unor activități creative și recreative și activități conexe; rezervarea unităților de cazare pentru activitățile organizate; organizarea deplasărilor; închiriere de echipamente; organizarea de training-uri și workshop-uri; orice alte activități conexe

 4. Obligația legală: în unele cazuri, suntem obligați să prelucrăm date cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală (obligații ce țin de dreptul fiscal, dreptul muncii etc.)

 5. Interes legitim: Nature Education Community Center ar putea procesa date cu caracter personal în situația în care prelucrarea datelor este necesare pentru a realiza un interes legitim al Nature Education Community Center precum întreprinderea și dezvoltarea activității economice, atât timp cat nu depășește interesele persoanelor vizate.

 6. Consimțământul: în unele cazuri, Nature Education Community Center va solicita consimțământul expres și specific pentru a prelucra datele cu caracter personal. în aceste situații Nature Education Community Center va procesa datele cu caracter personal doar ulterior consimțământului expres și prealabil al persoanelor vizate.

 

 1. Categorii de date prelucrate

 

Nature Education Community Center prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 1. Datele de identificare a persoanelor fizice, inclusiv, dar fără a se limita la: nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, adresă IP.

 2. Date financiare, inclusiv dar, fără a se limita la: metoda de plată, ultimele 4 cifre ale cardului bancar, emitentul cardului.

 3. Poze și filmulețe de la evenimentele organizate de Nature Education Community Center. Pentru utilizarea pozelor și a filmulețelor de la evenimentele noastre în scopuri de marketing, Nature Education Community Center vă va solicita consimțământul, cu toate acestea este posibil ca din eroare să apăreți în fundalul unor astfel de materiale, chiar dacă nu v-ați manifestat în mod expres consimțământul.

 4. De asemenea, accesând Platforma, serverele Nature Education Community Center înregistrează anumite informații despre vizita dvs., precum adresa IP, numărul de accesări, tipul de browser.

 5. Cookies: Nature Education Community Center utilizează fișiere în format text, de mici dimensiuni, denumite cookie-uri, pentru a eficientiza și îmbunătății experiența utilizatorilor. Unele fișiere de tip cookie sunt necesare pentru rularea paginii. De asemenea, în baza consimțământului expres acordat, Nature Education Community Center poate prelucra și fișiere de tip cookie precum:

 

 • Preference cookies: permit paginii web să rețină informații care schimbă modalitatea de operare a paginii, precum limba selectată.

 • Statistic cookies: facilitează Nature Education Community Center înțelegerea modalității de utilizare a paginii de către utilizatori, colectând date în mod anonim;

 • Marketing cookies: sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și interesante pentru fiecare utilizator și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți.

 

Nature Education Community Center nu colectează date sensibile, în înțelesul legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

Nature Education Community Center stochează datele doar pe perioada în care subzistă temeiul care a justificat prelucrarea datelor.

 

În ceea ce privește durata de stocare a datelor dumneavoastră, Nature Education Community Center limitează durata de stocare a datelor cu caracter personal la perioada necesara scopurilor și temeiurilor menționate mai sus.

 

De asemenea, la momentul evaluării perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Nature Education Community Center are în vedere și obligațiile legale stabilite în sarcina aceștia în materie fiscală și contabilă.

 

Odată ce obligația legală sau contractuală de stocare a datelor încetează, Nature Education Community Center va proceda la ștergerea datelor cu caracter personal, operațiune care va fi consemnată în registrele Nature Education Community Center.

 

Menționam faptul că în ipoteza în care Nature Education Community Center identifică un alt temei legal care justifică păstrarea datelor cu caracter personal, acestea nu vor fi șterse și dumneavoastră veți fi informat cu privire la acest aspect. Un astfel de temei îl constituie interesul legitim al Nature Education Community Center.

 

Datele cu caracter personal nu sunt utilizate în vederea realizării unei evaluări automate a aspectelor legate de personalitatea dumneavoastră sau pentru a lua decizii automate despre în legătură cu dumneavoastră.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

Sub rezerva anumitor condiții legale, persoanele vizate au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 

  1. Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem;

  2. Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

  3. Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor cu caracter personal;

  4. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, în situațiile în care persoana vizată și-a retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

  5. Dreptul la portabilitatea datelor, ce permite persoanei vizate sa primească o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la aceasta sau să le transmitem unei alte entități indicate de aceasta;

  6. Dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe baza de consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care persoana vizată își retrage consimțământul, Nature Education Community Center nu va mai prelucra datele cu caracter personal și va lua masurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor cu caracter personal. Nature Education Community Center va putea, totuși, prelucra datele cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

 

Daca aveți calitatea de persoană vizată și doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm sa ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: csilla.kosar@gmail.com.

 

 1. Transmiterea datelor cu caracter personal prelucrate

 

În urma colectării datelor cu caracter personal, dacă acest lucru este necesar pentru buna funcționare a Platformei sau pentru alte motive întemeiate, Nature Education Community Center poate transmite datele persoanelor vizate următorilor destinatari:

 

 1. Furnizorului de servicii de plată online;

 2. Furnizorilor de servicii de marketing;

 3. Entităților implicate în procesul de executare a serviciilor prestate de Nature Education Community Center, precum unități de cazare, firme de transport etc.;

 4. Altor colaboratorilor care prestează servicii în favoarea Nature Education Community Center, inclusiv, dar fără a se limita la, contabili, avocați etc.

 5. Autorităților, organelor statului, salvamonților, instanțelor judecătorești dacă există vreo obligație legală a Nature Education Community Center în acest sens.

 

 1. Masuri tehnice și organizatorice

 

Nature Education Community Center este determinată să implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește condițiile prevăzute în legislația privind protecția datelor.

 

În acest sens, Nature Education Community Center a implementat următoarele masuri:

 

 1. Întocmirea unor politici și regulamente în conformitate cu legislația din materia prelucrării datelor cu caracter personal și actualizarea acesteia la anumite intervale de timp,

 2. Instruirea angajaților Nature Education Community Center și a colaboratorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit politicilor și regulamentelor Nature Education Community Center.

 3. Încheierea de convenții cu partenerii Nature Education Community Center și persoanele împuternicite prin care se asigură un grad minim prevăzut de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 4. Anonimizarea datelor în situațiile în care este posibil, astfel încât datele respective să nu permită identificarea persoanei vizate.

 5. Limitarea accesului la datele cu caracter personal strict la angajații care sunt implicați în îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale;

 6. Luarea tuturor măsurilor posibile pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la sistemele de prelucrare a datelor;

 7. Asigurarea că persoanele care prelucrează datele personale au acces numai la datele necesare și că aceste date nu pot fi copiate, modificate sau șterse fără autorizare;

 8. Ținerea unei evidențe a persoanelor care au acces la datele cu caracter personal și la modul în care datele cu caracter personal sunt stocate;

 9. Asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 10. Asigurarea stocării datelor în condiții care garantează siguranța și confidențialitatea.

 

 1. Cereri și plângeri

 

În măsura în care aveți orice întrebare, nelămurire, cerere sau plângere referitoare la modalitatea în care Nature Education Community Center prelucrează datele cu caracter personal, ne puteți contacta la: csilla.kosar@gmail.com.

 

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

 

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și va vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Daca nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați ca prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: 

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, Romania.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Nature Education Community Center SRL

 

Prezentul document conține termenii și condițiile aferente serviciilor oferite de către Nature Education Community Center SRL, respectiv condițiile utilizării Platformei Nature Education Community Center.

 

Toți clienții au responsabilitatea de a citi atent, de a înțelege și de a accepta clauzele prevăzute în prezentul document pentru a putea participa la orice eveniment sau activitate de orice fel organizată de Nature Education Community Center SRL.

PRIN SOLICITAREA SERVICIILOR NOASTRE, RESPECTIV PRIN ÎNSCRIEREA LA ORICE ACTIVITATE ORGANIZATĂ DE NOI CONFIRMAȚI CITIREA, ÎNȚELEGEREA ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER ADVENTURES.

I. DEFINIȚII

 

1.1. Nature Education Community Center sau Prestatorul – Nature Education Community Center SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Kovari, nr. 41, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4445/2018, CUI 39940231, având cont deschis la Banca Transilvania, IBAN RO10BTRLRONCRT0468644501, e-mail: csilla.kosar@gmail.com, în continuare Nature Education Community Center.

 

1.2. Contract - înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Prestator și Client prin achiziționare voucher, telefonic și/sau online fără prezența fizică simultană a acestora cu privire la vânzarea unuia/mai multora dintre Servicii prin lansarea pe Platforma a unei Comenzi de către Client si acceptarea ei de către Prestator cu respectarea prevederilor legale și a termenilor și condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Nature Education Community Center.

 

1.3. Platforma - înseamnă site-ul web deținut de Nature Education Community Center Adventures SRL având domeniul https://www.neccesek.com/ si utilizând logo-uri ale Nature Education Community Center, prin intermediul căreia Nature Education Community Center prezinta Serviciile oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Serviciile pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plata acceptate de către Prestator, respectiv toate paginile de social media ce aparțin Nature Education Community Center, precum pagina Facebook si Instagram etc.

 

1.4. Comanda - înseamnă o solicitare plasată de Client prin intermediul Platformei prin care acesta își exprima angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Servicii in condițiile prevăzute in prezentul document si/sau agreate cu Nature Education Community Center printr-un mijloc de comunicare la distanta.

 

1.5. Servicii – orice eveniment și / sau activitate organizată de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL, respectiv activitățile conexe sau inerente evenimentelor.


 

1.6. Client – orice persoană fizică care este interesat de serviciile oferite de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL și care efectuează o rezervare la evenimentele NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL.


 

1.7. Politica GDPR – înseamnă documentul care stabilește regulile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER prelucrează datele persoanelor vizate.

 

II. OBIECT

 

2.1. NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER are ca scop organizarea activități de educație ecologică.

2.2. Serviciile prestate de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER pot presupune: ghidarea / instruirea și organizarea grupurilor de participanți; organizarea unor activități sportive și de agrement și activități conexe; rezervarea unităților de cazare pentru activitățile organizate; organizarea deplasărilor; închiriere de echipamente; organizarea de training-uri și workshop-uri; orice alte activități conexe.

 

III. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

 

3.1. Prețul de participare la evenimentele / activitățile organizate de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER va fi determinat de Prestator pentru fiecare activitate în parte, în funcție de serviciile incluse pentru activitatea respectivă. Prețul va fi determinat de Prestator în funcție de circumstanțele concrete ale evenimentului, numărul estimat de participanți, durata, locația și alte circumstanțe ale evenimentului.

3.2. Prețul de participare la activitățile organizate de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER va fi afișat de Prestator pe pagina web / paginile de socializare ale Prestatorului, la secțiunea aferentă fiecărei activități anunțate.

3.3. Cu ocazia înscrierii, Prestatorul ar putea solicita un avans Clienților, în cuantumul determinat de acesta. În acest caz, valabilitatea rezervării depinde de plata avansului.

3.4. Cu cel puțin 7 zile înainte de fiecare eveniment organizat de Prestator, Participanții au obligația de a achita integral prețul de participare. Cu toate acestea, Prestatorul poate stabili un termen diferit pentru plata integrală, în funcție de necesitățile fiecărui eveniment sau poate solicita plata integrală la momentul rezervării.

3.5. Plățile vor fi efectuate de Participanți prin virament bancar în contul indicat de Prestator, plata se consideră efectuată la momentul creditării contului Prestatorului.

 

IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

 

4.1. Contractul dintre Prestator și Client se consideră încheiat dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

- Clientul a citit, a luat la cunoștință și a acceptat toate condițiile referitoare la eveniment, inclusiv Termenii și Condițiile NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER, precum și Politica GDPR;

- Clientul s-a înscris la eveniment pe Platforma NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER și a achitat avansul sau prețul integral, după caz;

- Prestatorul a confirmat înscrierea prin e-mail / telefon / SMS/Social media.

4.2. In cazul nerespectării modalității de înscriere, Prestatorul își rezerva dreptul de a anula rezervarea si după caz de a returna banii achitați de către Client.

4.3. Prezentul contract este pus integral la dispoziția Clientului pe Platforma si ulterior rezervării serviciilor va putea fi trimis la adresa de e-mail furnizata de Client.

4.4. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a serviciului.

 

V. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

5.1. Participarea la activitățile organizate de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER presupune anumite riscuri și pericole. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER, Clienții își asumă toate pericolele și riscurile inerente unor astfel de activități.

5.2. NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER nu este responsabilă pentru accidentele produse în cadrul unor evenimente / activități organizate de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER. Prezența reprezentanților Prestatorului nu echivalează cu asumarea responsabilității acestora pentru Clienți.

5.3. NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER poate oferi pentru evenimentele sale servicii de transport, cazare sau alte servicii prestate în concret de diverși operatori economici pe răspunderea acestora din urmă.

5.4. NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER este exonerată de orice răspundere cu privire la accidentări, pierderi, daune de orice natură ce ar putea rezulta din serviciile de transport / cazare sau orice alte servicii oferite de diverși operatori economici, aferente evenimentelor organizate de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER ADVENTURES SRL.

 

VI. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A CLIENȚILOR

 

6.1. Prin efectuare unei rezervări, Clientul Declară pe propria răspundere următoarele:

 

- Dorește să participe la evenimentul ales, organizat de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL, în condițiile anunțate de Prestator.

- A luat la cunoștință de faptul că participarea la eveniment necesită efort fizic și o condiție fizică și psihică adecvată, implică riscuri și pericole pe care Clientul și le asumă, confirmând că starea lui de sănătate și condiția fizică îi permit participarea la eveniment;

- Își asumă riscurile inerente evenimentelor organizate de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER, cauzate chiar din neglijența unor persoane și își asumă întreaga responsabilitate pentru participarea la evenimentele NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER;

- Va respecta instrucțiunile și ghidajul reprezentanților NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER pe tot parcursul desfășurării evenimentelor, respectiv regulile evenimentului prezentate de reprezentanții Prestatorului;

- Se va prezenta la eveniment cu echipamentul necesar și adecvat evenimentului;

- Va folosi atât echipamentul propriu, cât și echipamentul primit sau închiriat de la Prestator sau de la alți operatori economici în mod corespunzător, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, astfel încât să nu provoace accidentări, răni sau orice fel de pagube altor persoane.

- Este conștient că folosirea necorespunzătoare a echipamentului poate pune în pericol sănătatea și / sau viața Clientului și a celorlalte persoane. Orice prejudiciu, pagubă, rană sau accidentare cauzată de utilizarea necorespunzătoare a echipamentului va atrage răspunderea Clientului;

- Este de acord și a luat la cunoștință de toate regulile și procedurile de siguranță, respectiv de condițiile evenimentului astfel cum au fost anunțate de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER;

- Pe parcursul evenimentului nu se află sub influența băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a medicamentelor;

- Este pe deplin răspunzător de orice stricăciuni cauzate echipamentelor și a bunurilor de orice fel folosite în timpul evenimentelor;

- Va respecta natura și mediul înconjurător, nu va lăsa gunoaie sau mizerie în urma acestuia. De asemenea, va respecta flora și fauna locurilor vizitate în cursul evenimentelor.

- Declară că, în măsura în care acesta sau o persoană pentru care acesta răspunde, sunt rănite în cursul unui eveniment organizat de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL, exonerează Prestatorul și reprezentanții / membrii /angajații acestuia de orice răspundere pentru orice prejudiciu material, moral sau de orice altă natură. În cazul în care in cadrul unui eveniment suferă orice fel de prejudiciu, nu va formula nicio pretenție în despăgubiri, cerere de chemare în judecată, plângere, sesizare și nu va demara nicio procedură legală sau administrativă cu privire la sau împotriva NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL / angajații /reprezentanții acesteia pentru sau în legătură cu eventuale daune, despăgubiri sau pretenții sau pentru sancționarea în orice modalitate a NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL / angajații /reprezentanții acesteia;

- Nu a intrat în contact cu o persoană care are sau despre care se suspectează că are o boală contagioasă și, totodată, nu are sau nu este suspect să aibă o boală contagioasă;

- Este conștient și acceptă faptul că NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER / angajații / reprezentanții acesteia pot anula sau amâna evenimentele sau pot modifica traseul și / sau itinerariul în orice moment din cauza condițiilor meteorologice sau din orice alt motiv obiectiv care ar putea pune în pericol sănătatea și / sau viața Clienților sau care ar putea face evenimentul imposibil de organizat.

- Are 18 ani sau în măsura în care are sub 18 ani, părintele acestuia, a acceptat Termenii și Condițiile și, care răspunde în întregime pentru minor;

- În măsura în care va fi însoțit de un minor, Clientul își asumă toată răspunderea pentru acesta, NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL fiind exonerat de orice răspundere față de minor. Astfel, persoana care însoțește un minor, declară pe propria răspundere că este tutorele / părintele minorului și acceptă Termenii și Condițiile NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER atât pentru propria persoană, cât și pentru minorul pe care îl însoțește;

- Este conștient și acceptă faptul că în funcție de locația și natura evenimentului, condițiile oferite de unitățile de cazare pot fi diferite. Astfel, acceptă faptul că în unele unități de cazare nu va exista toaletă / apă potabilă în interiorul unității și că ar putea fi necesar să doarmă în cameră cu alte persoane. (în măsura în care nu este confortabil cu acest aspect, va anunța în prealabil Prestatorul).

- Va respecta regulile unităților de cazare în cadrul cărora va fi cazat.

 

 

6.2. Clienții acceptă în mod expres toate cele menționate anterior și, de asemenea, sunt de acord și acceptă că în situația în care nu respectă cele declarate pe propria răspundere, Termenii și Condițiile NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER, regulile evenimentului, nu au echipament adecvat, nu respectă ceilalți clienți sau împiedică în orice modalitate desfășurarea evenimentului în condiții normale, pot fi excluși de la eveniment de către reprezentații / angajații NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL, fără a li se returna prețul achitat.

 

VII. ANULAREA EVENIMENTELOR DE CĂTRE PRESTATOR

 

7.1. NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER își rezervă dreptul de a anula evenimentele anunțate.

7.2. În cazul în care evenimentul este anulat din motive obiective, precum, dar fără a se limita la, condiții meteo nefavorabile, impedimente legale, război, stare de alertă /urgență sau situații similare, pandemie, cutremur, incendii, inundații, avalanșă, etc., avansul și sau prețul nu se restituie. Cu toate acestea, Prestatorul poate decide restituirea avansului sau a prețului sau oferirea unui voucher în cuantumul sumei achitate pentru un eveniment NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER, în măsura în care din sumele încasate nu a făcut plăți și nu a ocazionat cheltuieli aferente evenimentului anulat.

7.3. În măsura în care Prestatorul anulează evenimentul din motive ce țin de acesta, va restitui Participanților sumele încasate pentru acel eveniment.

7.4. În nicio situație Prestatorul nu este responsabil pentru alte cheltuieli realizate de Client în legătură cu evenimentul în afară de avansul sau prețul achitat.

 

VIII. ANULAREA REZERVĂRII DE CĂTRE CLIENT

 

8.1. Participanții pot solicita anularea rezervării telefonic sau prin email, la următoarele date de contact: csilla.kosar@gmail.com, 0723004506.

8.2. În cazul în care Clientul anulează rezervarea cu cel puțin 14 zile de înainte de data evenimentului, acesta poate beneficia de un voucher pentru un eveniment viitor organizat de Prestator, în valoarea prețului / avansului achitat, fără a i se restitui sumele achitate.

8.3. În cazul în care Clientul anulează rezervarea cu mai puțin de 14 zile înainte de eveniment, aceștia nu au dreptul la restituirea sumelor achitate către Prestator pentru eveniment, decât în situațiile prevăzute de lege.

 

IX. CAZAREA

9.1. La unele evenimente, prețul va include inclusiv servicii de cazare, oferite de terțe persoane cu care Prestatorul colaborează. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a alege unitățile de cazare în funcție de localizare, preț și nivelul de confort. Clienții sunt conștienți și acceptă faptul că condițiile de cazare pot varia, în funcție de locația evenimentului. Astfel, unele unități de cazare pot fi cabane montane sau diferite pensiuni montane.

 

9.2. În cazul în care prețul nu include și servicii de cazare, fiecare Client este responsabil să își rezerve cazarea în așa fel încât să fie prezent la data și locul începerii evenimentului și să respecte itinerariul evenimentului.

 

X. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

10.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu Platforma și/sau serviciile prestate de NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autori și mărci înregistrate, vor rămâne în proprietatea NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL.

10.2. Clienții / participanții / vizitatorii site-ului nu au dreptul de a copia, distribui, folosi, modifica, altera sau utiliza conținutul Platformei în alt scop decât cel pentru care NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER a pus la dispoziție Platforma.

10.3. Toate fotografiile și toate materialele realizate cu ocazia campaniilor de Marketing, sunt proprietatea NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER și nu vor putea fi utilizate de Clienți / Participanți / vizitatori ai site-ului în scopuri comerciale.

 

XI. RECLAMAȚII

 

11.1. Utilizatorii Platformei pot solicita rezolvarea unor situații considerate de către aceștia drept abateri de la condițiile legale sau contractuale de furnizare a serviciilor.

11.2. NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER SRL acordă tot interesul în rezolvarea tuturor reclamațiilor într-un termen rezonabil, de aceea în cazul în care Clienții doresc să reclame un anume aspect care este în dezacord cu așteptările lor, aceștia se pot adresa direct echipei NATURE EDUCATION COMMUNITY CENTER la următoarea adresă de e-mail: csilla.kosar@gmail.com, specificând subiectul reclamat și detaliile referitoare la acesta, precum și datele de contact.

11.3. Termenul de răspuns este de maximum 15 zile lucrătoare de la data recepționării reclamației.

bottom of page